V súčasnosti na slovenskom trhu spravidla rozlišujeme tri typy úverov:

 • klasický hypotekárny úver podľa zákona o bankách, jedná sa o dlhodobý hypotekárny úver na kúpu, výstavbu alebo zmenu nehnuteľnosti. Banky ponúkajúce tento typ úveru musia vydávať špeciálne cenné papiere – hypotekárne záložné listy.  Úver tohto typu je možné využiť na nasledovné účely:
  1. nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
  2. výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
  3. údržbu tuzemských nehnuteľností alebo
  4. splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa bodovaž c), ktorý je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze,e)splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa bodov a) až c), ktorý môže byť aj hypotekárnym úverom zo zákona (platnosť od 1.1.2012).
 • hypoúver: hypotekárny úver na účely ako v predchádzajúcom bode vrátane možnosti financovania iných účelov súvisiacich s bývaním (zariadenie bytu, záhrady a podobne)
 • americká hypotéka: hypotekárny úver na ľubovoľný účel

 

Špecifickými hypotekárnymi úvermikombinované hypotekárne úveryhypotekárny úver pre mladých (do 31.12.2017). Klasické hypotekárne úvery môžu byť a najčastejšie sú kombinované napr. so spotrebným úverom alebo s americkou hypotékou. Dôvodom pre kombinácie so spotrebným úverom alebo americkou hypotékou je to, že zákon umožňuje bankám poskytnúť hypotéku maximálne do výšky 70% z hodnoty nehnuteľnosti (Loan to Value Ratio - LTV – podiel hodnoty financovania na hodnote zakladanej nehnuteľnosti). Banky zvyšujú túto hodnotu tak, že úver rozdelia na dve časti - hypotekárny (do 70% LTV) a zvyšok tvorí napr. spotrebný úver.

 

Do 31.12.2017 existoval Hypotekárny úver pre mladých, ktorý bol definovaný ako štátom bonifikovaný úver. Systém štátnej podpory fungoval prostredníctovm zníženia úrokovej sadzby o príspevok štátu a príspevok banky. 

 

Od 01.01.2018 je Hypotekárny úver pre mladých nahradený Daňovým bonusom na úroky, pričom:

 • nový systém podpory vo forme daňového bonusu na zaplatené úroky sa bude vzťahovať len na nové zmluvy vzniknuté od 01.01.2018,
 • od 01.01.2018 budú existovať dva systémy podpory hypoték pre mladých – dobeh súčasného štátneho príspevku pre mladých a postupný nábeh plánovaného daňového bonusu,
 • daňový bonus sa bude vzťahovať len na sumu, ktorú dlžník zaplatí banke v podobe úrokov,
 •  v zmysle novely Zákona o bankách, daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 EUR za rok.