Vlastníte alebo prevádzkujete malú a strednú firmu na Slovensku? Podnikáte a máte už plné zuby nezaplatených faktúr a nedobytných pohľadávok? Chcete optimalizovať svoje podnikanie a dosiahnuť pravidelné platby svojich pohľadávok v riadnych termínoch a nechcete riešiť komplikované vymáhanie svojich peňazí?

V ICTPARTNER máme pre Vás riešenie. V spolupráci s renomovanou faktoringovou spoločnosťou Vám prinášame nasledovné riešenia :

 • Faktoring ako finančné riešenie, ktoré Vám umožní získať a realizovať nové zákazky, bezpečne rozšíriť portfólio svojich zákazníkov, dohodnúť s Vašimi obchodnými partnermi lepšie podmienky a vďaka tomu zvýšiť svoj obrat a zisk.
 • Regresný faktoring, ktorý je najčastejšie využívanou službou financovania, najmä pre svoju nízku cenu, porovnateľnú s bankovým úverom.
 • Bezregresný faktoring, ktorý je službou využívanou predovšetkým v exportnom faktoringu.  Integruje výhody financovania, správy pohľadávok a prevzatia rizika platobnej neschopnosti alebo nevôle odberateľa. Klient okrem financovania získa aj poistenie pohľadávok alebo garanciu, že faktoringová spoločnosť preberá riziká a náklady na vymáhanie pohľadávok, obvykle do výšky 80 % z ich hodnoty. Táto metóda je vhodná pre klientov, ktorí chcú pri dodávkach vyriešiť aj potenciálne problémy s insolventnosťou odberateľov.
 • Financovanie novozaložených firiem  - je systém prevádzkového financovania a inkasa pohľadávok určený pre novo založené malé a stredne veľké spoločnosti.

V čom spočívajú výhody faktoringu pre Vašu firmu, Vašich zákazníkov a Vašich dodávateľov?

Výhody pre Vašu firmu

 • Financovanie podľa aktuálnej potreby – na základe postúpených pohľadávok. Rýchla premena pohľadávky na hotovosť.
 • Zabezpečenie Vašich obchodov preverením a monitorovaním bonity odberateľov
 • Záruka za platbu v prípade platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle poistením pohľadávok (platobnej neschopnosti odberateľov)
 • Široká škála služieb, k dispozícii ako doplnok k financovaniu (evidencia a správa pohľadávok, poistenie pohľadávok, inkaso pohľadávok).
 • Zlepšenie konkurencieschopnosti vďaka možnosti poskytnúť zákazníkom predĺžené platobné lehoty.
 • Úspory plynúce zo znížených nákladov spojených s inkasom pohľadávok a zlepšením obchodných vzťahov vďaka absencii nepríjemného vymáhania platieb.

Výhody pre Vašich zákazníkov

 • Možnosť využívať dlhšie platobné lehoty
 • Skvalitnenie obchodných vzťahov vďaka poisteniu pohľadávok a ich inkasa

Výhody pre Vašich dodávateľov

 • Dodávateľ nemusí riešiť problém s platbou faktúry, má istotu jej úhrady.
 • Možnosť využitia zliav za včasnú platbu

V kultúre slovenského podnikania spojenej s obrovskými stratami firiem pri konkurzných konaniach a reštrukturalizačných konaniach dlžníkov faktoring prináša najmä tieto benefity:

 • Zvýšenie obratu a zisku vďaka dodatočným prevádzkovým financiám dokážete získať a realizovať nové zákazky, bezpečne rozšíriť portfólio svojich zákazníkov, dohodnúť s Vašimi obchodnými partnermi lepšie podmienky a vďaka tomu zvýšiť svoj obrat a zisk.
 • Zaistí Vám peniaze aj v prípade, že nespĺňate kritéria pre bankové financovanie alebo ste dosiahli limit financovania vo svojej banke. Naše riešenia sú založené predovšetkým na bonite Vašich odberateľov a kvalite pohľadávok, nie na histórii a bonite Vašej spoločnosti. Ponúkame preto riešenia i spoločnostiam, ktoré podnikajú krátko alebo limity financovania od banky nestačia tempu ich rastu.
 • Získate skontá od Vašich dodávateľov pri okamžitej úhrade odobraného tovaru. Vďaka uvoľneniu peňazí viazaných vo Vašich pohľadávkach môžete zaplatiť svojim dodávateľom skôr a zvýšiť svoj zisk prostredníctvom skont za rýchlu platbu.
 • Znížite podnikateľské riziko, spojené s bonitou Vašich odberateľov. Pravidelne Vašich odberateľov monitorujeme a dávame Vám informácie o ich bonite, čo je významná súčasť prevencie vzniku nevymožiteľných pohľadávok a možnosť bezpečného rozširovania portfólia Vašich zákazníkov.
 • Získate výhodnejšiu cenu pri nákupe väčšieho množstva zásob. Peniaze, ktoré predtým nečinne čakali vo Vašich vystavených faktúrach, Vám umožnia využiť výhodné sezónne ceny alebo získať množstevné zľavy od Vašich dodávateľov.
 • Stabilizujete Vašich dodávateľov a zvýšite bezpečnosť ich dodávok. Uvoľnením Vášho cash flow zvýšite spoľahlivosť realizácie svojich dodávok, znížite tlak dodávateľov na platobné podmienky a zlepšíte kvalitu vzťahov s Vašimi partnermi.

 

Potrebujete viacej informácií? Neváhajte kontaktovať ICTPARTNER!